RODO - 4elements Warszawa

RODO

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej określane jako RODO.

Administrator Danych:

Stowarzyszenie 4 ELEMENTS w Warszawie (02-495) przy ul. Dzieci Warszawy 4/94, NIP 522329642.

Dane kontaktowe:

Numer telefonu: 798-968-416
Adres e-mail: [email protected]

Podstawa i cele przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane są od Państwa pobierane podczas zawierania umowy. Żądane są wyłącznie informacje potrzebne do wykonania Umowy a informacje niezbędne (czyli takie, bez których wykonanie usługi nie jest w ogóle możliwe) są wyraźnie wskazane. Podanie tych informacji jest dobrowolne, jednak niezbędne dla przyjęcia zamówienia.

Dane mogą też być pobierane w toku wykonywania Umowy (np. dane o stanie zdrowia Uczestnika).

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody. Jeżeli cofnięcie zgody będzie dotyczyło danych niezbędnych do wykonania Umowy, będzie to równoznaczne z jej rozwiązaniem.

Podstawami przetwarzania Państwa danych są:

 1. Realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w szczególności:
  • kontakt z Opiekunem (przekazywanie Państwu informacji dotyczących organizowanego wypoczynku, zajęć i Uczestnika),
  • zapewnienie prawidłowego wykonania Umowy (w szczególności ochrona stanu zdrowia Uczestnika),
  • rozliczenia (wystawienie faktury),
  • rozpatrzenie reklamacji.
 2. Realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w szczególności:
  • podtrzymania relacji z Klientem,
  • dochodzenia roszczeń.
 3. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dotyczy to w szczególności:
  • Przetwarzania wizerunku uczestnika wypoczynku i zajęć do celów promocji działalności Administratora;
  • innych przypadków, gdy dane są pobierane za wyraźną zgodą Uczestnika lub Opiekuna.

Dane przetwarzamy co do zasady w czasie wykonywania Umowy zawartej z Państwem, a po jej zakończeniu:

 • tak długo i w takim zakresie jak to konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub realizowania innych prawnie uzasadnionych interesów,
 • tak długo i w takim zakresie jak to konieczne do realizacji obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 • w zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie – do czasu wycofania tej zgody zgodnie z Umową.

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

 • naszemu personelowi (kadrze),
 • naszym Współpracownikom (podwykonawcom) – wyłącznie w celu wykonania Umowy,
 • innym podmiotom, jeżeli wyrażą Państwo takie życzenie (w szczególności w realizacji prawa do przeniesienia danych) lub osobną zgodę,
 • organom władzy publicznej i innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki wyniknie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Nie będą też wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informujemy, że przysługują Państwu (zarówno Opiekunowi jak i Uczestnikowi) następujące uprawnienia:

 • dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia – proszę jednak pamiętać, że usunięcie danych niezbędnych do wykonania usługi będzie oznaczało rozwiązanie Umowy,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 21 RODO,
 • uzyskania wyczerpującej informacji, zgodnie z art.15 RODO, dotyczącej tego czy i jakie Państwa dane są przez nas przetwarzane oraz na jakich zasadach się to odbywa. 
 • Żądania przeniesienia danych osobowych, to jest przekazania ich Państwu lub innemu administratorowi danych – o ile jest to możliwe,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego Rozporządzeniem RODO).