Regulamin zajęć i płatności - 4elements Warszawa

Regulamin zajęć i płatności

 1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie 4elements z siedzibą w Warszawie ul. Dzieci Warszawy 4/94, 02-495 Warszawa, NIP: 5223296342
 2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do 18 roku życia na naukę pływania. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.  
 3. Stowarzyszenie proponuje zajęcia 30minutowe i 45minutowe dla dzieci od 4 roku życia, a także dla dorosłych.
 4. Składka członkowska za kurs (szczegóły znajduje się na stronie https://4elements.pl/cennik-nauki-plywania/) wnoszona jest z  góry za miesiąc, adekwatnie do liczby zajęć w miesiącu. Nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję. 
 5. Składkę członkowską należy uiścić przed pierwszymi zajęciami w każdym miesiącu rozliczeniowym na numer konta Stowarzyszenia tj. mBank 41 1140 2004 0000 3102 8481 2140. W tytule należy wpisać Składka Członkowska imię i nazwisko uczestnika.
 6. Udział w zajęciach możliwy jest po ówczesnym wypełnieniu formularza elektronicznego związanego z akceptacją regulaminu oraz uzupełnieniem danych uczestnika.
 7. Uczestnik ma prawo do odwołania 1 zajęć w miesiącu, przy czym maksymalnie pięciu w ciągu roku kursu, i odrobienia ich do końca danego roku pływackiego. Pozostałe nieobecności w danym miesiącu, niestety nie mogą być odrabiane, ani nie podlegają zwrotowi finansowemu. Wynika to z naszych stałych opłat, które ponosimy również podczas Państwa nieobecności (wynajem torów, opłata instruktorów), a także utrzymaniem ładu w grafiku.
 8. Odwołanie zajęć należy zgłosić mailowo ([email protected]), telefonicznie (798 784 748, 798 968 416) lub przez system ActiveNow, najpóźniej do 24 godzin przed zajęciami.
 9. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po przyjściu kursanta na miejsce rozpoczęcia zajęć w wyznaczonym czasie lekcji, do momentu zakończonej lekcji. 
 10. Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kursanta w momencie jego wyjścia z lekcji (np. toaleta).
 11. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni. 
 12. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione. 
 13. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego przylegającego do ciała i czepka (jeśli jest wymagany na basenie). 
 14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora. 
 15. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na basenie i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody) rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na basenie. 
 16. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 17. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników  na zajęcia. 
 18. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie, wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez firmę 4elements (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osobowych) w celach związanych z działalnością firmy i promocji działalności prowadzonej przez firmę. 
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Ewentualne pytania proszę kierować do Organizatora telefonicznie lub przed zajęciami.
 20. Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.

Rezygnacje

 1. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową do 25-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
 2. Stowarzyszenie zwróci wpłaconą składkę członkowską na poczet nowego miesiąca kalendarzowego w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem nowego miesiąca kalendarzowego (zgodnie z pkt.1).
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć po rozpoczęciu nowego miesiąca kalendarzowego, uczestnikowi nie przysługuje zwrot należności za zajęcia opłacone. 
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć po jego rozpoczęciu, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone, a nie odbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy Stowarzyszenia.

Reklamacje

 1. Reklamacje można składać drogą e-mailową: [email protected] lub pocztową: 4elements, ul. Dzieci Warszawy 4/94, 02-495 Warszawa lub 4elements, ul. Jana III Sobieskiego 6/47, 02-957 Warszawa.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.
 3. Reklamacji nie podlegają zajęcia, które odbyły się zgodnie z zachowaniem punktów naszego regulaminu.