Polityka prywatności - 4elements Warszawa

Polityka prywatności

1. Administratorem strony www.4elements.pl, zwanej dalej „Stroną”, jest Sandra Siperek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sandra Siperek 4elements, NIP: 5342406357, REGON: 380718013, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Karolina Opara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karolina Opara 4elements, NIP: 5272589972, REGON: 389095157, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Administratorzy strony prowadzą politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami prawa.

3. Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych w formularzu zgłoszeniowym oraz w związku z wykonywaniem usług oferowanych na stronie www.4elements.pl jest Sandra Siperek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sandra Siperek 4elements, ul. Dzieci Warszawy 4/94 02-495 Warszawa, NIP: 5342406357, REGON: 380718013, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Karolina Opara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karolina Opara 4elements, NIP: 5272589972, REGON: 389095157, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanych dalej również „Administratorami”. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Administratorami poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected].

4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorami, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.

5. Dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Klient dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów.

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

7. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie wykonywania usług oraz przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.

8. Administratorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorami, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

10. Klient ma prawo żądać od Administratorów dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Administratorzy nie będą podejmować wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.

13. Dane udostępniane przez Klienta w serwisie są gromadzone w minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje przede wszystkim możliwość kontaktu i dostosowania usług do potrzeb Klienta, a także za ich zgodą informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz naszych Klientów. Zbieramy informacje o klientach w minimalnym zakresie. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celach statystycznych. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

14. Klient może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne żądania na adres: Dzieci Warszawy 4/94 02-495 Warszawa